Organizations

Polski Związek Kręglarski

Polski Związek Kręglarski

Polski Związek Kręglarski jest ogólnokrajowym związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej. Terenem działania PZKręgl. jest Polska a siedzibą władz miasto Poznań. Związek posiada osobowość prawną i jest jedynym reprezentantem sportu kręglarskiego w kraju i za granicą. Związek jako osoba prawna działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o sporcie kwalifikowanym, Statutem i stosuje się do postanowień „Karty Olimpijskiej” Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W zakresie swej działalności podlega nadzorowi Ministra Sportu i Turystyki.

Związek działa w zakresie kręglarstwa w odmianie dziewięciokręglowej (kręgle klasyczne i parkietowe) i dziesięciokręglowej (bowling) tworząc odpowiednie sekcje specjalistyczne. Osobną sekcję stanowi również grupa osób z niepełnosprawnością, w tej chwili są to osoby słabowidzące i niewidome. Sekcja Niepełnosprawnych uprawia zarówno kręglarstwo klasyczne jak i bowling.

Polski Związek Kręglarski jest członkiem: Międzynarodowej Federacji Kręglarskiej – World Bowling i obydwu jego podfederacji – World Ninepin Bowling Association (WNBA) i World Tenpin Bowling Association (WTBA) oraz zrzeszony jest w ich sekcjach: Ninepin Bowling Classic (NBC), Sektion Bohle Bowling (SBB) oraz European Bowling Tenpin Federation (ETBF). Związek jest również członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

Polski Związek Kręglarski został założony w 1976 roku. W latach '70 i '80tych ubiegłego wieku bardzo dobrze się rozwijał, powstawało wiele obiektów kręglarskich w czynie społecznym a także jako obiekty zakładowe. Niestety zmiany ustrojowe 1989 roku przyczyniły się do upadku wielu z nich, z uwagi na zmianę własności. Dziś kręglarstwo klasyczne stanowi kilkanaście ośrodków kręglarskich, w których kształci się młodzież, która rywalizuje w ramach sportu młodzieżowego. PZKręgl. ma duże osiągnięcia wśród młodzieży na arenie międzynarodowej, co świadczy o dobrym poziomie szkolenia. Z uwagi na małą popularność dyscypliny w kraju, niestety sport seniorski jest na niższym poziomie. Mamy jednak również osiągnięcia seniorskie - w tym  Indywidualne Mistrzostwo Świata Beaty Włodarczyk z 2016 roku oraz Drużynowe Mistrzostwo Świata Seniorek z 2002 roku.